Осигуряване на персонала

 

 

 • Консултация във връзка с формата на наемане на персонала.
 • Изготвяне на трудови договори, ДУК, граждански договори.
 • Деклариране на сключени, изменени и прекратени трудови договори пред НАП.
 • Изготвяне на пълен набор от документи за назначаване на служители.
 • Поддържане на регистър на трудовите договори.
 • Поддържане на регистър на издадени заповеди.
 • Поддържане на регистър за уведомления по чл.62, ал.5 от КТ.
 • Прекратяване на трудови правоотношения и издаване на необходимите документи за това.
 • Водене на досиета на служителите съгласно изискванията на КТ.
 • Начисляване на трудови възнаграждения.
 • Изчисляване на болнични и отпуски.
 • Подаване на информация за болнични листове в НОИ.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, рекапитулации и фишове.
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъци и осигуровки.
 • Подаване на информация за осигурените лица в Персонален регистър - декл.1 и 6.
 • Изготвяне на удостоверения за трудов и осигурителен стаж.
 • Обработка на трудови книжки.
 • Обработка и заверка на осигурителни книжки.
 • Представителство пред органите на НОИ във връзка с извършени проверки и ревизии.