Счетоводство

 

НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ С:

 • Водене на текуща счетоводна отчетност;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Изготвяне и прилагане на счетоводна политика;
 • Отчитане на ДМА и НДА;
 • Изготвяне на дневници, справки-декларации и VIES декларации по ЗДДС и подаването им в НАП;
 • Изготвяне на инстрастат декларации и подаването им в НАП;
 • Завеждане и отчитане на стоково-материални запаси;
 • Начисляване на данъци при източника по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Изготвяне на ГФО съобразени с НСФОМСП И МСФС;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки за нуждите на бизнеса;
 • Съдействие при ревизия и одит;
 • Консултации по възникнали казуси в практиката и измененията на нормативната уредба;
 • Своевременна информация за настъпили промени в данъчно-осигурителното и трудово законодателство;
 • Обработка на данните с гъвкава финансово-счетоводна програма с възможност за обмяна на информация по електронен път.