Първите три дни за сметка на работодателя ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ или ОБЕЗЩЕТЕНИE са?
Какво е становището на Министерство на труда и социалната политика и на НОИ по въпроса.

От 01.01.2016 г. се въвежда нов ред за подаването на документи към ТП на НОИ за изплащане на парични обезщетения и помощи по електронен път.

Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влиза в сила от 1 януари 2016 г. С нея се утвърждвават и нови образци на декларации, заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

Мярката за запазване на заетостта, наречена 60/40 стартира на 31.03.2020г. Документи се подават от работодателите до 21.04.2020 в Дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия осъществяват дейност. Компенсациите са в рамер на 60% от брутните заплати на служителите за януари 2020г. От помощта могат да се възползват преустановилите работа фирми по нареждане на държавни органи или тези, които декларират 20% спад в приходите. Едно от уловията е да се запази заетостта на работниците и служителите през цялото време на изплащане на компенсациите.

Министерство на финансите предлага в свой законопроект нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5 000 лв.

По-голям брой домакинсва ще се възползват от месечните помощи за отглеждане на дете. Доходът от който зависи това варира от 400 до 500 лв.

 чл. 63 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

(1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 450 лв.

(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 400 лв.

(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е от 400,01 лв. до 500 лв. включително.

След 1 януари 2016 г. прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както е сега – три години.Това гласи промяната в Закона за здравното осигуряване, която влиза в сила от 01.01.2016 г.

Юридически лица

До 15 март е крайният срок за подаване на декларация по чл.73 от ЗДДФЛ за предходната данъчна година. Този срок е в сила и за справката за 2017 г. Справка по чл.73 от ЗДДФЛ подават предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи различни от трудово правоотношение. В нея се включват всички изплатени хонорари, наеми, дивиденти. Досега този срок беше 30 април на следващата година и съвпадаше със срокът за подаване на данъчна декларация от физическите лица.

Две нови преференции за семейства с деца предвиждат промените в ЗДДФЛ за 2015 г.

Намаление на годишната данъчна основа на един от родителите от 200 до 600 лв., според броя на децата в семейството.

За родителите на дете с трайни увреждания намаление на годишната данъчна основа  от 2000 лв.

Осигуряване 2018 г.

През 2018 г. се увеличава  минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии средно с около 6.8%.
Увеличава се осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с общо един процент, разпределен както следва: 0.56% за работодателя и 0.44% за работника. Увеличава съответно размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на морските лица. Останалите осигурителни вноски се запазват.
Увеличава се минималната заплата за страната  от 460 лв. на 510 лв.

Управител на еднолично дружество с ограничена отговорност може да бъде както едноличния собственик на капитала така и друго лице.

Основно правило при осигуряването е, че осигуровки се дължат ако имаме възнаграждение (начислено или изплатено). В този ред на мисли когато управителя на дружеството не получава възнаграждение за работата която извършва и възнаграждение не се начислява, осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и здравно осигуряване не се дължат. Практиката на повечето собственици на малки и средни фирми, работещи като управители в дружествата си, е да не получават възнаграждения за работата си в дружествата си а да се самоосигуряват.

От 01.01.2018 г. ЮЛНЦ ще се регистрират в Агенцията по вписванията. Всички ЮЛНЦ трябва да се пререгистрират в Агенцията по вписваният в срок до 31.12.2020 г. Такса за пререгистрацията не се дължи.

След като ЮЛНЦ е вписано в регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцита по вписванията, не може друго ЮЛНЦ да бъде вписано със същото наименование. ЮЛНЦ получават ЕИК а не Булстат, както досега.

Това са част от промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, публикувани в бр.74/20.09.2016 на ДВ.

На първо място е важно да се отбележи, че на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установена на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки и услуги. 

НСИ завърши изпълнението на проект за изграждане на информационна система за обслужване на граждани и фирми за заявки за статистическа информация.

Информационна система „Инфостат“ е достъпна на сайта на НСИ от 25 ноември 2015 г. на следния линк: https://infostat.nsi.bg/infostat

Често срещан случай в практиката е да регистрирате фирма и да не започнете дейност веднага, а да отложите своето бизнес начинание за необозримо бъдеще. 

Друг често срещан случай в практиката е фирма да спре дейност за определен период от време и след това отново да възобнови дейността си. 

И в двата случая се нуждаете от квалифицирани счетоводни услуги, защото не осъществяването на дейност не означава липса на задължения по администрирането на дружеството ви.

Вече е възможно да регистрирате фирма до един ден, обяви Агенцията по вписванията.

Възможността е в резултат изпълнение на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър (обн.ДВ, бр.54 от 17.07.2015 г.)

Независимо от вида на получаваната пенсия – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, наследствена пенсия и т.н. работещите пенсионери подлежат на осигуряване. Ще разгледаме видовете дейност, които могат да упражняват и вида на осигуровките които дължат.