Нови данъчни облекчения предвиждат промените в ЗДДФЛ през 2015 г.

Две нови преференции за семейства с деца предвиждат промените в ЗДДФЛ за 2015 г.

Намаление на годишната данъчна основа на един от родителите от 200 до 600 лв., според броя на децата в семейството.

За родителите на дете с трайни увреждания намаление на годишната данъчна основа  от 2000 лв.

 

Новият вид данъчно облекчение за деца, предвижда единият от родителите да  приспадане от сумата на годишната данъчна основа 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете, 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца и 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.Данъчното облекчение се ползва включително за годините в които детето е родено и е навършило пълнолетие.


Данъчното облекчение  могат да ползват местните и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в страна членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство,  още през 2015 г.
За да се ползва облекчението към 31 декември на данъчната година детето трябва да е местно лице на държава членка , да не е навършило пълнолетие, да не е настането за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.


Облекчението се ползва от лице което към 31 декември  на данъчната година е родител, попечител или настойник, член на семействата на роднини или близки, приемен родител при условие, че другият родител му предостави писмена декларация, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната година.

Другият вид данъчно облекчение предвижда родител на дете с увреждания с влязло в сила решение на компетентните органи да намали годишната си данъчна основа с 2000 лв.Облекчението се ползва за годината на установяване на видът и степента на увреждане и за годината на изтичане на срока на валидност на решението.

За да се ползва облекчението към 31 декември на данъчната година детето трябва да е местно лице на държава членка, да не е навършило пълнолетие и да не е настането за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца. Облекчението се ползва лице което към 31 декември на данъчната година е родител, попечител или настойник, член на семействата на роднини и близки, приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Облекчението се ползва от единия родител, като другият му предостави писмена декларация, че няма да ползва облекчението в същата година.

За последна година ще може да се ползва данъчно облекчение за доходи непревишаващи минималната работна заплата. От 01.01.2015 г. този вид облекчение отпада според последната редакция на ЗДДФЛ.