Нов ред за подаване на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от 2016 г.

От 01.01.2016 г. се въвежда нов ред за подаването на документи към ТП на НОИ за изплащане на парични обезщетения и помощи по електронен път.

Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влиза в сила от 1 януари 2016 г. С нея се утвърждвават и нови образци на декларации, заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

От новата година на хартиен носител ще могат да се подават само до 2 удостоверения или съответно на електронен носител в съответното ТП на НОИ или по електронен път. До 10 удостоверения - на електронен носител в ТП на НОИ или по електронен път, а над 10 удостоверения - само по електронен път. Осигурителните каси ще представят удостоверенията само по електронен път. Удостоверенията ще се представят по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигурителя, самоосигуряващото се лице или на упълномощено от тях физическо или юридическо лице.

Нови срокове за подаване на документи за изплащане на обезщетенията от 01.01.2016 г.

От 1 януари 2016 г. срокът за представяне на документи в ТП на НОИ от осигурителите е до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

От началото на Декември тази година, лицата задължени да представят удостоверенията по електронен път или упълномощените от тях лица, ще могат да се регистрират като потребители на уеб услугите на НОИ. Регистрацията ще се извършва онлайн, чрез уеб-приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.


От НОИ информират, че документите за изплащане на парични обезщетения, представени в осигурителите до 31 декември 2015 г., както и за промяна на обстоятелствата, декларирани в тях, ще се подават в съответното ТП на НОИ по стария ред.