Регистрация на фирма до един ден

Вече е възможно да регистрирате фирма до един ден, обяви Агенцията по вписванията.

Възможността е в резултат изпълнение на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър (обн.ДВ, бр.54 от 17.07.2015 г.)

Внедрените нови функционалности в информационната система на търговския регистър ще дадат възможност заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци да се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Регистъра.

Произнасянето ще се извършва незабавно, след разглеждане на заявлението, освен в случаите в които на заявителя са дадени указания.

Когато е посочена електронна поща указанията ще се изпращат и на нея освен с оповестяването им по партидата на дружеството в Търговския регистър и електронната страница на Агенцията.