Единен регистър за фирми и ЮЛНЦ

От 01.01.2018 г. ЮЛНЦ ще се регистрират в Агенцията по вписванията. Всички ЮЛНЦ трябва да се пререгистрират в Агенцията по вписваният в срок до 31.12.2020 г. Такса за пререгистрацията не се дължи.

След като ЮЛНЦ е вписано в регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцита по вписванията, не може друго ЮЛНЦ да бъде вписано със същото наименование. ЮЛНЦ получават ЕИК а не Булстат, както досега.

Това са част от промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, публикувани в бр.74/20.09.2016 на ДВ.

Съществуващият регистърът на ЮЛНЦ се мести от Съда в Агенцията по вписванията.Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза се закрива. В двумесечен срок  от влизането в сила на този закон Централният регистър на ЮЛНЦ  за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието  предава безвъзмездно на АВ структурираните  данни в електронна форма за вписваните в Централния регистър  юридически лица и клонове на чуждестранни юридически лица.

В регистъра на АВ ще се обявяват:
1. Решението за учредяване на ЮЛНЦ.
2. Уставът на сдруженията, съответно учредителният акт на фондациите.
3. Решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване.
4. Финансовите отчети на ЮЛНЦ, както и докладът за дейността по чл.40, ал.2, за тези определени за извършване на общественополезна дейност. Срокът за публикуване на отчетите остава 30.06 на годината, следваща годината за която се отнасят.
5. Поканата за общо събрание ще се публикува в АВ а не чрез държавен вестник.


Всички заварени към датата на влизане в сила на този закон ЮЛНЦ и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ запазват правоспособността си на юридически лица, съответно на клонове и статута си в частна или обществена полза.

С новите промени в закона се въвежда възможност за "временно спиране на статут в обществена полза".Когато в две поредни години ЮЛНЦ в обществена полза не публикува отчетите си, му се отнема временно статута „в обществена полза“. Статутът се възобновява след отпадане на основанията за спирането му.

Регистрацията на ЮЛНЦ в АВ а не в съда намалява административната тежест в процеса на регистрация – по-бърза процедура, по-ниски такси, електронно подаване на документи.
Повишава се  прозрачността и отчетността чрез публикуването на ГФО на ЮЛНЦ в обществено полезна дейност.