Актуални срокове 2018 г.

Юридически лица

До 15 март е крайният срок за подаване на декларация по чл.73 от ЗДДФЛ за предходната данъчна година. Този срок е в сила и за справката за 2017 г. Справка по чл.73 от ЗДДФЛ подават предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи различни от трудово правоотношение. В нея се включват всички изплатени хонорари, наеми, дивиденти. Досега този срок беше 30 април на следващата година и съвпадаше със срокът за подаване на данъчна декларация от физическите лица.

Изменението на чл.92 ал.4 от ЗКПО предвижда всички фирми неосъществявали дейност през 2017 г. да  подават  декларация в търговския регистър в срок до 31 март. За публикуването на декларацията няма да се дължат такси към търговския регистър. Досега фирмите които не  осъществяваха дейност през отчетния период подаваха декларация за без дейност към НАП в същия срок.

До 30 април е срокът за подаване на декларация и уведомление по чл.15 от ЗЗБУТ към Инспекция по труда. От 01.01.2018 г. отпада задължението на фирмите да подават уведомление, когато нямат промяна в декларираните обстоятелства. Фирмите регистрирани през 2017 г. следва да подадат декларация по чл.15 от ЗЗБУТ.

От 01.01.2018 г. срокът за подаване на заявление за задължителна регистрация по чл.96 и задължителна регистрация в резултат на преобразуване по чл.132 от ЗДДС се намалява от 14 на 7 дни. Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв.или повече за период не по-дълъг от 12  последоватлни месеца преди текущия е длъжно в 7 дневен срок от изтичане на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заялвение за регистрация.

Физически лица

ФЛ които подадат ГДД по електронен път в срок до 31 януари на следващата година позлват 5 процента отстъпка от дължимия данък за довнасяне, но не повече от 500 лв., при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на ГДД и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.

Досега физическите лица ползваха облекчение от дължимия данък, ако данъчната декларация беше подадена в срок до 31 март и беше внесен изцяло дължимия данък в срок до 30 април. Максималната отстъпка беше 1000 лв.