Какви административни задължения има фирмата ви, ако няма дейност?

Често срещан случай в практиката е да регистрирате фирма и да не започнете дейност веднага, а да отложите своето бизнес начинание за необозримо бъдеще. 

Друг често срещан случай в практиката е фирма да спре дейност за определен период от време и след това отново да възобнови дейността си. 

И в двата случая се нуждаете от квалифицирани счетоводни услуги, защото не осъществяването на дейност не означава липса на задължения по администрирането на дружеството ви.

 

1. Изготвяне и подаване на декларация по чл.92 от ЗКПО.

Декларация образец 1010а се подава от фирми, които не са осъществявали дейност през отчетната година и не са отчели приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство. Крайният срок за подаване е 31 Март на следващата година в ТД на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице.

Каква глоба може да ви бъде наложена при неподаване на декларация?
Съгласно чл.261(1) от ЗКПО глобата за неподаване на декларация, неподаване в срок, не посочване или невярно посочване на данни и обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв.

Как да подам декларация по чл.92 от ЗКПО (1010а)?
Има няколко начина за подаване на декларацията:

1. По пощата с обратна разписка.
2. По електронен път с ел.подпис.
3. На място в офис на НАП.

2. Изготвяне и подаване на декларация за неактивност към НСИ.

Всички фирми, които не са извършвали дейност през съответната година задължително подават и декларация за неактивност пред Националния статистически институт в срок до 31 Март на следващата година. Срокът е идентичен със срокът за подаване на декларация по чл.92 от ЗКПО. Декларацията съдържа данни за фирмата, преобладаваща форма на собственост и икономическа дейност съгласно националния класификатор на икономическите дейности.Декларацията може да се подаде на хартия в НСИ или по ел.път с ел.подпис или по пощата.

3. Публикуване на ГФО в Агенцията по вписванията.

Фирмите публикуват ГФО в Агенцията по вписванията в срок до 30 Юни на следващата година. За изготвянето на ГФО трябва да ползвате счетоводни услуги за изготвяне и подписване на отчетите от правоспособно лице съгласно критериите на закона за счетоводство. Подаването на ГФО в АВ става на място в Агенцията или по ел.път с ел.подпис. Отчетът може да се публикува от търговеца (управителя на фирмата), от адвокат с изрично пълномощно или съставителя на финансовите отчети с нотариално заверено пълномощно.

4. Справки декларации по ЗДДС.

Ако фирмата ви е регистрирана по ЗДДС и през годината не е извършвала дейност не отпада задължението за подаване на ежемесечни Справки-декларации по ЗДДС в срок до 14-то число на следващия месец. Справката-декларация, Дневник за покупки и Дневник за продажби се подават с нулеви стойности ежемесечно.

5. Осигурителни задължения

Ако фирмата ви спре дейност но има лица в отпуск по майчинство, следва ежемесечно да се подава информация към Персонален регистър (декларация 1 и декларация 6) за лицата в отпуск по майчинство.
При спиране на дейност на фирмата за определен период от време се подава задължително декларация за спиране на осигуряването на управителя – самоосигуряващо се лице. При възобновяване на дейност – отново се подава декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице.