В кои случаи фирмата ви е задължена да се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност?

На първо място е важно да се отбележи, че на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установена на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки и услуги. 

 

Облагаема доставка е всяка доставка на стока и услуга по смисъла на чл.6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице (ДЗЛ) и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставка облагаема с нулева ставка.

При регистрация по ЗДДС лицата получават „идентификационен номер за целите на ДДС”, пред който е поставен знакът „BG”.

Регистрация при достигане на задължителен облагаем оборот – чл.96 от ЗДДС.

Ако фирмата ви реализира облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от 12 последователни месеца преди текущия, е длъжна да се регистрира по ЗДДС на основание чл.96 ал.1 от Закона.

В 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, през който е достигнат облагаемият оборот от 50 000 лв., сте длъжни да подадете заявление за регистрация по ЗДДС.

Заявлението за регистрация се подава по образец и трябва да бъде попълнено задължително с печатни букви и да бъде придружено от справка за реализирания оборот за последните 12 месеца и декларация относно липсата на влязла в сила присъда или образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система.

Заявлението може да се подаде от Управителя на дружеството на гише в ТД на НАП по адресна регистрация на фирмата или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно и изричен текст, че е упълномощено да извърши регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Облагаемият оборот е сумата на данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаеми с нулева ставка; доставки на финансови услуги по чл.46; доставки на застрахователни услуги по чл.47; получени авансови плащания;

В облагаемия оборот не се включват доставката на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на ДМА и ДНА, използвани в дейността на лицето, както и доставки за които данъкът е изискуем от получателя.

Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране – чл.97 от ЗДДС.

Независимо от облагаемият оборот по чл.96 от ЗДДС от 50 000 лв. на регистрация по този закон подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка.

Задължително условие за регистрация по чл.97 от ЗДДС е получателят по доставката да не е регистриран по закона за данък върху добавената стойност.

Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие.

Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът от които е изискуем от получателя – чл.97а от ЗДДС.

На регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя.

На регистрация подлежи и всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги на основание чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение територията на друга държава членка.

Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата на която данъкът за доставка става изискуем, като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки – чл.98 от ЗДДС.

Дистанционната продажба е доставка на стоки за които са налице едновременно следните условия:

1.Стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази в която транспортът приключва;
2.Доставчикът на стоките е регистриран по ЗДДС в държава членка, различна от тази в която транспортът приключва;
3.Получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС в държава членка при ВОП в държава членка, където транспортът приключва.
4. Стоките не са нови превозни средства; или не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика или не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

На регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба.

Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата от 70 000 лв. Доставката с която се надхвърля сумата от 70 000 лв. подлежи на облагане.

Задължение за регистрация при извършване на ВОП – чл.99 от ЗДДС.

Всяко данъчно задължено лице и всяко данъчно незадължено юридическо лице, което извърши ВОП за текущата година на стойност 20 000 лв. или повече, подлежи на задължителна регистрация на основание чл.99 от ЗДДС.

Това задължение за регистрация се отнася за всички ДЗЛ или ДНЮЛ които не са регистрирани на основание чл.96 – при достигане на задължителния облагаем оборот от 50 000 лв. за период от 12 месеца ; чл.97 – задължителна регистрация при доставка на стоки с монтаж и инсталиране; чл. 98 – задължителна регистрация при дистанционна продажба на стоки; чл.100 ал.1 – регистрация по избор на лицето и чл.102 – регистрация по инициатива на органите по приходите.

Тази хипотеза не се отнася за придобиването на нови транспортни средства и на стоки подлежащи на облагане с акциз.

Регистрацията ви по чл.99 от ЗДДС не ви освобождава от задължението да следите облагаемия си оборот и при достигане на прага от 50 000 лв. да се регистрирате по чл.96 от ЗДДС или по някой от другите членове при възникване на основания за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на ВОП надвиши 20 000 лв.

Регистрация по инициатива на органа по приходите – чл.102 от ЗДДС.

При установяване от органа по приходите, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията са налице.

В акта се посочва основанието и датата на която е възникнало задължението за регистрация.

Определянето на данъчните задълженията на лицето в случаите, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок се определят с ревизионен акт по реда на ДОПК.