Осигуряване на управител на ЕООД

Управител на еднолично дружество с ограничена отговорност може да бъде както едноличния собственик на капитала така и друго лице.

Основно правило при осигуряването е, че осигуровки се дължат ако имаме възнаграждение (начислено или изплатено). В този ред на мисли когато управителя на дружеството не получава възнаграждение за работата която извършва и възнаграждение не се начислява, осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и здравно осигуряване не се дължат. Практиката на повечето собственици на малки и средни фирми, работещи като управители в дружествата си, е да не получават възнаграждения за работата си в дружествата си а да се самоосигуряват.

Така разходите за осигуровки са много по-малки в сравнение с осигуряването по ДУК, който е приравнен на трудов договор.

Осигуряване на управител на ЕООД който е и едноличен собственик на капитала

1. Осигуряване по ДУК (договор за управление и контрол)

Съгласно чл.141, ал.7 от ТЗ отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението (ДУК), който задължително се сключва в писмена форма. В него се уреждат правата, задълженията и правомощията на управителя. Ако в ДУК е уговорено възнаграждение, това е основание за започване на осигуряването.

В този случай съгласно чл.4, ал.1, т.7 от КСО осигуряването е за всички осигурени социални рискове върху възнаграждение не по-малко от минималния осигурителен доход и не повече от максималния осигурителен доход за основните икономически дейности и квалификационни групи професии (т.нар. прагове).

Осигуряването по ДУК е все едно осигуряване по трудов договор. От гледна точка на данъчното облагане двата вида договори са приравнени. Ще има осигуровки за сметка на работник и за сметка на работодател.

2. Осигуряване като самоосигуряващо се лице.

Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от КСО и чл.1 от Наредбата за обществено осигуряване на смоосигуряващите се лица и на българските граждани на работа в чужбина, собствениците и съдружниците на дружества, които упражняват трудова дейност подлежат на задължително осигуряване.

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване за старост и смърт. По избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, като за времето за което получават обезщетение за общо заболяване или за майчинство не дължат осигурителни вноски като самоосигуряващи се лица.

Вида на осигуряването (с право на болнични или без това право) може да се променя веднъж годишно в срок до 31 Януари.

Самоосигуряващите се лица могат да се осигуряват на осигурителен доход между минималния (420 лв.) и максималния, който за 2015 е 2600 лв. Какъв ще бъде минималният месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващото се лице за 2015 г. зависи от облагаемия доход формиран през 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващо се лице и деклариран с годишната данъчна декларация.

Започването, прекъсването и възобновяването или прекратяването на дейността се обявява с декларация за регистрация на смоосигуряващото се лице, която се подава в НАП в 7 дневен срок от настъпване на обстоятелството. Управителят може да реши да получава доход за дейността която извършва в дружеството. Тогава той ще дължи 10% ДДФЛ. Данъчната основа се определя като от размера на възнаграждението се извадят дължимите авансови осигурителни вноски и данъчната основа се обложи с 10 процента данък. В този случай физическото лице задължително подава годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Осигурителния стаж на самоосигуряващите се лица се вписва в осигурителна книжка, която се заверява в НОИ.

Осигуряване на управител, който не е едноличен собственик на капитала.

Назначен управител, който не е едноличен собственик на капитала не попада в обхвата на чл.4, ал.3 т.2 от КСО – задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт са лицата упражняващи трудова дейност като ЕТ, собственици или съдружници в търговски дружества и ФЛ членове на неперсонифицирани дружества, следователно не може да се самоосигурява. Остава възможността същият да са осигурява по ДУК.